Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Τα διόδια μιας ...άλλης εποχής...

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Τρίτη, Απριλίου 08, 2014


Από την εποχή του 1875 τα διόδια καλά κρατούσαν και στην Ήπειρο.
Όχι για να πλουτίζουν κάποιοι ημέτεροι μεγαλοεργολάβοι, αλλά για να φτιαχνονται σχολεία και νοσοσκομεία...Τότε δεν υπήρχε οργανωμένη ληστεία ...
Τώρα είμαστε πιο εξελιγμένοι καί όλα γίνονται νομότυπα. Ας είναι καλά οι Ρέππες, οι μαγκριώτηδες, οι Σιούφηδες και οι Βορίδηδες..
 
Ανατρέχοντας στην ιστορία της Ηπείρου βρέθηκε, ότι η καταβολή διοδίων στην χρήση κάποιου έργου οδοποιίας είναι αρκετά παλιά και έχει ιστορικό ενδιαφέρον γιατί οι τότε άρχοντες το συνδύασαν και με κάποια άλλη κοινωνική αντιπαροχή.


Η αναδρομή αυτή έρχεται από το 1875 και είναι μέσα στα όρια του τότε Βιλαετίου Ιωαννίνων.
Η είδηση προέρχεται από τη δίγλωσση εφημερίδα του Βιλαετίου «ΙΩΑΝΝΙΝΑ»(που πρωτοεκδόθηκε τον Μάϊο του 1869) και δημοσιεύτηκε στο φύλλο 297 στις 28 Μαΐου 1875
Η είδηση αναφέρεται σε κάποια γέφυρα επί του Αώου κοντά στο Τεπελένι, την οποία είχε κατασκευάσει ο Αλή Πασάς, και η οποία είχε καταρρεύσει μετά από πλημμύρα ένα χρόνο μετά τον θάνατο του.


Να τι γράφει η εφημερίδα για την κατασκευή νέας γέφυρας:
«Επειδή δέ καθά ερρέθη η γέφυρα αύτη έσεται η κλείς τής συγκοινωνίας μεταξύ Αργυροκάστρου καί Βερατίου, χιλιάδες οδοιπόρων θέλουσι διέρχεσθαι κατ' έτος, εάν λοιπόν τεθή ανεπαίσθητος τις φόρος ως διόδιον διά τους διαβαίνοντας ανθρώπους καί ζώα, κατ' υπολογισμούς ειδημόνων τό ποσόν τών προσόδων της γέφυρας αναβήσεται ετησίως εις εκατόν περίπου χιλιάδας γρόσια. Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, εάν οι κάτοικοι της επαρχίας Τεπελενίου παρέξωσι τούς αναγκαίους λίθους καί άσβεστον, τό δέ δημόσιον ταμείον ή τά ταμεία απασών τών εν τώ βιλαετίω δημαρχιών καταβάλωσιν ως δάνειον εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας γροσιών άτινα απαιτούνται διά τά ημερομίσθια τών κτιστών, μετά την αποπεράτωσιν δέ τής γέφυρας δωθή αύτη εις πάκτωσιν, τό ποσόν τών 150.000 γροσίων δύναται νά πληρωθή εντός δύο ή τριών ετών μετά του τόκου, αυτών, ακολούθως δέ διατεθώσιν αι πρόσοδοι τής γέφυρας υπέρ τών σχολείων.
Η κατασκευή διά τού τρόπου τούτου τής γεφύρας ως έκαστος εννοεί διττάς έξει τάς ωφελείας, καί οι κάτοικοι καί τό δημόσιον ταμείον δέν θέλει επιβαρυνθή διά τής δαπάνης τής οικοδομής, καί τά σχολεία θέλουσι προίκισθή ουχί δι' ευκαταφρονήτου προσόδου». 
με πληροφορίες απο το: proinoslogos.gr

  • Blog Archive