Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Τουλάχιστον 11 αλλαγές σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών, των εμπόρων, των οφειλών του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και κατά του συνόλου των συνταξιούχων, αλλά και των ανασφάλιστων εργαζομένων εμπεριέχει σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) το νέο πολυνομοσχέδιο – «γκιλοτίνα» το οποίο από την περασμένη Κυριακή το βράδυ, με...
ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και των βουλευτών – «δορυφόρων» τους, αποτελεί –έναν ακόμη μνημονιακό- νόμο του ελληνικού Κράτους.
Στις νέες ρυθμίσεις οι οποίες, πλέον, τίθενται σε εφαρμογή, περιλαμβάνονται μέτρα για την εφορία, τα πρόστιμα, τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τις συντάξεις (επικουρικές και κύριες). Αναλυτικά, οι επώδυνες αλλαγές αυτού του πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, έχουν ως εξής:
Πρόστιμα Εφορίας
1) Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων, οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.
2) Σε περίπτωση όπου κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το χρηματικό ποσό πρόστιμο τετραπλασιάζεται.
3) Επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή αντίστοιχης δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο χρηματικό ποσό καταλογίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μα ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
4) Διατηρείται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίοι είτε δεν επιδεικνύουν το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων, είτε δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο, ή δε συμμορφώνονται με κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την τήρηση αρχείων.
Κατασχέσεις
1) Δεv θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους είναι κατώτερο των 500 ευρώ! Ως εκ τούτου, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος οφειλετών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος των νέων διατάξεων, παύουν να ισχύουν μετά από την υποβολή σχετικής δήλωσης. Παράλληλα, απαγορεύονται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρα τρίτων σε βάρος φορολογουμένων, οι οποίοι διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, μέχρι 50 ευρώ!
Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο
1) Δεn θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε περιοδική βάση, από τη στιγμή που το μηνιαίο ποσό αυτών δε ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ (από τα 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος). Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, τότε επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, με την προϋπόθεση πως το εναπομείναν ποσό δεν θα είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν καταλογιστεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων στους υπόχρεους, αίρονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
2) Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς παραμένουν ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο (για έναν μόνο λογαριασμό και σε μία μόνο τράπεζα). Τα συγκεκριμένα άτομα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τον εν λόγω λογαριασμό, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο αυτός ο λογαριασμός.
Το νέο «κούρεμα» των συντάξεων
1) Μείωση των επικουρικών συντάξεων σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το προβλεπόμενο (από την 1/7/2014 και όχι από την 1/1/2015) (αρνητικό).
2) Θέσπιση της μηνιαίας καταβολής των εισφορών στον ΟΑΕΕ και υποχρεωτική ασφάλιση στο εν λόγω Ταμείο, των νέων ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα (απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ  όσων δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων).
3) Περιορισμός κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών («ωριμάνσεις»), προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.
Παροχές ασθενείας σε είδος σε ανασφάλιστους
1) Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
nez.gr
 
  • Blog Archive